In het Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, in het Archief Nassause Domeinraad, Folio inv.nr.478, vinden we de originele teksten die zijn opgesteld toen deze palenserie is geplaatst. Jac. Biemans van de Heemkundekring Cranendonck heeft de tekst opgediept en aan de hand daarvan bezoek ik de geplaatste palen. We beginnen in de buurt van Hugten, ten zuid-oosten van Maarheeze.

Paal aan de Pan. Dit is de eerste paal die nog over is van de serie van 6 die is neergezet in het jaar 1762. De tekst van het verbaal over het plaatsen gaat als volgt:
"Wij ondergetekende gecommiteerden (bij formele acten), van onze hooge principalen (..)hebben ons op den 2e november 1762 vervoegt in de heide ontrent Hugten, ter plaatse van daer de linie scheydende de Barronnie Cranendonck en Heeze en Leende een begin neemt.(..)Wanneer wij hebben doen graven een diepen kuyl ter sijden van voornoemde keysteen ontrent twee voeten noordwaarts. En daarin doen setten een vierkante Naamense Steenen paal, op welken paal aan d'een zijde is uytgehouwen Baronnie van Cranendonk en aan d'andere sijde Baronnie van Heeze en Leende. (..) Wesende de lengte van dezen nieuw gezetten paal ontrent negen voeten, derwelke ontrent vier voeten in de grond is ingegraven."

Eigenlijk is de tekst bloemrijker, maar om de snelheid erin te houden heb ik die sterk ingekort. De volledige tekst staat in de uitgave van de Aa-Kroniek 16 (1997), p. 63-70.
Paal van Hoeck De paal staat op een knikje in de gemeentegrens, niet ver van de spoorwegovergang van de Sterkselseweg.
De kop is nog mooi intact en aan beide zijden is de tekst goed leesbaar.

In het proces verbaal begint de beschrijvende tekst van het plaatsen van deze paal aldus: "Vervolgens hebben wij ons van daar langs een grippel in een rechte linie begeven na den tweeden paal te Marheeze waart in ons voornoemd verbaal genaamt den geschoren paap. En terzijden van denzelfden doen delven een kuyl om den nieuwen paal te stellen".
Ten aanzien van deze eerste drie palen verschil ik van mening met Jac. Biemans en Harry Jaspers, die van mening zijn dat de eerste paal, genoemd in het proces verbaal mist. Volgens mij moet dat de derde zijn.


Over de derde paal zegt men:
"Van hier hebben wij ons in een regte linie door de heide begeven na de revier de A, alwaar nog een cleyn grippeltje van de oude scheydlinie is. En in welk grippeltje ontrent drie roeden na gissinge van de gemelde revier af, wij een kuyl hebben doe graven. (..) Na deze verrichtinge hebben wij ons verder begeven over het reviertje de A in een regte linie (..) tot aan het Goor."

Deze paal heeft dus ten oosten van de Aa gestaan, tussen de huidige bedding en de snelweg in. Op de historische kaart, staat ook een grenspaal aangegeven aan de weg van Eindhoven naar Weert.
Raadbroekpaal
Komende uit Soerendonk, in de rechterberm van d'Aasdonken. Deze paal is in 1765 (drie jaar later) geplaatst. Deze paal is dus later geplaatst aan de andere kant van de Aa.

Jan Ottenpaal
Deze paal waar de kop van af is gebroken, is een kopie van het origineel. Hij staat westelijk van de camping Soerendonk. De paal heeft blijkbaar een historie van beschadiging en vermissing: ook in 1762 was de originele paal zoek.

Men schreef toen:
"Daar voor deze soude hebben gestaan den Jan Otten paal voor Sourendonck, dog nu vermist, maar de plaats daarontrent nog genaamt de Ottenveldjes, (..)alwaar door ons is geplaatst een Namensen steenen paal" .
Keienpaal
Staat aan de Sterkselse Aa en dateert ook van 1765. Staat niet ver van de Wriszak af, maar gescheiden door een moeras. Dus net als bij de vorig extra geplaatste paal, aan de overkant van een rivier, waar al in 1762 een paal was gezet.


Wriszak
Staat oostelijk van de schaapskooi. In het verbaal noemt men deze paal "den Wriesstack". Deze palen zijn de volgend dag neergezet. Men begon met de meest westelijke paal en deze was de volgende.

"Nadat den voorschreven paal aan Cattenput geset was, hebben wij ons vandaar in een regte linie begeven na de plaatse genaamt de Wriestack (..) waar door ons insgelijx is doen setten een steenen paal, hebbende desen paal deselve letteren, en aanwijsende de wedersijdse jurisdictien alsvoor, de beyde blinde syden aanwijsende den loop der linie van desen paal direct op den Jan Ottenpaal en aan d'andere sijde terug na den voorgemelde paal aan Cattenput tegen het Ampt Grevenbroeck lande van Luyk."
Paal aan Katteput.
Staat aan de grens met Belgie, zoals je kunt zien.
"De ondergetekende geadsisteert alsvoor, benevens de schepenen van Budel en Gastel, hebben dese haare besoigne 's anderendaags 's morgens om 10 uuren vervolgt, en haar begeven aan Cattenput, ter plaatse daar gevonden word een groote swaare keysteen diep in de aarde die gedient heeft en nog strekt ter aanwysinge van der ondergeschreven hooge principalen hare jurisdictien."


Het procesverbaal gaat verder met de plaatsing van palen tussen de Baronie Hees en Leen en de gemeentes Eindhoven, Stratum en Aalst. Al deze palen zijn niet meer op de originele plaats terug te vinden, maar door toedoen van de toenmalige wethouder Baron J.M. van Tuyll van Serooskerken, bij het Kasteel van Geldrop. Alhoewel ze eerst nog aan de Hofstraat hebben gestaan voor het gemeente huis.
Kasteel van Geldrop 1
Bij het kasteel van Geldrop en in de tuin daarvan staan 3 Baroniepalen, via omwegen terechtgekomen bij het Kasteel. Aan een zijde staat Stratum vermeld. In totaal worden er 4 palen genoemd in het proces verbaal van 1762 tussen Stratum en Hees en Leen.

Kasteel van Geldrop 2.
Dit is maar een halve paal, vandaar dat hij tegen de muur is geplaatst, de andere kant vermeldde vroeger Aalst volgens A. van Asten. In het proces verbaal is er echter alleen sprake van Stratum.

Dit zou de paal kunnen zijn waarvan men schreef: "...ontrent de soogenaamde Aalster hut, op den soogenaamden nieuwn galghberg, alwaar ter plaatse de scheydlinie tusschen Stratum en de Ses Gehugten een begin neemt".
Dan zou hij dus wel van de grens met Aalst komen.
Kasteel van Geldrop 3.
Baronie paal in Heeze. Geplaatst aan De Beemden, rechts van de weg, tegen de bosgrens. Stond ook op de grens met Stratum.
De Hoenderboompaal
Een replica van de originele paal op dit (ooit) vijf gemeenten punt.

Bij elkaar kwamen hier: Mierlo, Lierop, Someren, Soerendonk en Heeze.
Daarmee komt het aantal Baroniepalen op 12, waarvan 10 origineel en daarvan 5 nog op de originele plek.
Dit paaltje duidt het scheidingspunt tussen de (voormalige) gemeenten: Heeze, Mierlo, Lierop, Someren en Soerendonk. Het staat een paar meter van de Hoenderboompaal